Poziv na zakonitost rada u oblasti visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo – slučaj prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića

img

Platforma za progres poziva sve nadležne da svoj posao, za koji su plaćeni javnim novcem građana, rade u skladu sa zakonom i propisanim rokovima

Pojedinci kojima je dato povjerenje da, u ime i u interesu građana, obnašaju javne funkcije, uključujući, naprimjer, funkcije dekana fakulteta i ministara obrazovanja, nisu ovlašteni da proizvoljno tumače važeće zakone.

Platforma za progres daje podršku svim institucijama koje insistiraju na striktnoj primjeni Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, odnosno Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Zakona o zabrani diskriminacije te Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenih protokola, koji u Bosni i Hercegovini, kako je propisano članom 2., stav 2. važećeg Ustava Bosne i Hercegovine, imaju prioritet nad svim drugim zakonima. 

Pojedinci kojima je dato povjerenje da, u ime i u interesu građana, obnašaju javne funkcije, uključujući, naprimjer, funkcije dekana fakulteta i ministara obrazovanja, nisu ovlašteni da proizvoljno tumače važeće zakone. Njihova obaveza je da ih striktno i odgovorno primjenjuju. Kreativnost i proizvoljnost u primjeni propisa nisu primjereni društvu koje se zalaže za vladavinu prava nego društvu koje srlja u anarhiju. Akteri koji su dobronamjerni i žele da doprinesu napretku našega društva ne mogu i ne smiju podržavati odluke i rješenja koji na bilo koji način doprinose anarhiji.

Platforma za progres poziva sve nadležne institucije uključene u provođenje važeće odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu od 7. septembra 2018. godine o vraćanju prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića u stalni radni odnos na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu da svoj posao, za koji su plaćeni javnim novcem građana, rade u skladu sa zakonom i propisanim rokovima.

 

Platforma za progres