Sud časti

Sud časti Platforme za progres je organ političke organizacije zadužen za nadzor i provođenje Etičkog kodeksa Platforme za progres.

Sud je konstituisan na 2. Skupštini Platforme za progres u skladu sa Statutom. Kao organ zadnje instance, Sud donosi odluke i rješava po žalbama organa i članova organizacije po pitanjima isključenja iz članstva, opoziva sa funkcije ili odluke o raspuštanju, ili prestanku rada ogranka. Sud časti donosi odluke i u drugim slučajevima utvrđenim Statutom i drugim opštim i pojedinačnim aktima „Platforme za progres“.

U svom radu Sud se rukovodi Statutom Platforme za progres, Etičkim kodeksom, i Programskom deklaracijom Platforme za progres. U sprovođenju odgovornosti Sud postupa u skladu sa univerzalnim etičkim principima, između ostalih: odgovornosti, pravednosti, i integriteta, uvažavajući principe prezumpcije nevinosti, prava na pravičan postupak, te jednakosti strana u postupku.

U svom radu Sud se rukovodi Statutom Platforme za progres, Etičkim kodeksom, i Programskom deklaracijom Platforme za progres. U sprovođenju odgovornosti Sud postupa u skladu sa univerzalnim etičkim principima, između ostalih: odgovornosti, pravednosti, i integriteta, uvažavajući principe prezumpcije nevinosti, prava na pravičan postupak, te jednakosti strana u postupku.

Trenutni saziv

- Kenan Idrizović - Predsjednik
- Ratko Stamenić - Potpredsjednik
- Salih Gafić - Član
- Ismir Akšamija - Član
- Dženan Babić - Član